YRITYS

Missä olemme nyt?

MARKKINAT

Mitä markkinoilla tapahtuu?

TRENDIT

Mitä toimintaympäristössä tapahtuu?

YRITYS

Missä olemme nyt?

Yrityksen nykytilan arviointi kirkastaa ajatusta siitä, mistä lähdetään liikkeelle. Nykytilan arviointi auttaa tunnistamaan alueet, joilla toiminnan markkinalähtöisyyttä tulisi kehittää. Nykytilan analysoinnin avulla yritys voi määrittää selkeän suunnan ja tavoitteet kehitystyölle.

Myynnistä kertyvän tiedon analysointi

Tietoa kerätään tai sitä syntyy automaattisesti monista toiminnoista ja kanavista – vähintäänkin verkkosivuilla, myynnissä, laskutuksessa ja palvelujen käytössä. Miten myynnistä synytyttä tietoa voisi tarkastella?

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnin eli Search Engine Optimization (SEO) avulla pyritään parantamaan verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa. Tavoitteena on saada sivusto näkymään korkeammalla käyttäjien saamissa hakutuloksissa relevantteja avainsanoja ja termejä käyttämällä. Miten tämä toimii käytännössä?

Kasvuhakkerointi -menetelmä

Kasvuhakkerointi on markkinointimenetelmä, joka keskittyy pääasiassa nopeaan ja tehokkaaseen liiketoiminnan kasvuun.

Tarjooma

Yrityksen tuotteet ja palvelut muodostavat tarjooman. Miten tarjoomaa voisi arvioida, jotta se pysyy houkuttelevana ja täyttää asiakkaiden tarpeet myös tulevaisuudessa?

Miten suhtaudumme muutokseen

Yritykset suhtautuvat toimintaympäristön muutoksiin ja oman toimintansa kehittämiseen varsin eri tavoin. Miten teidän yrityksenne suhtautuu muutokseen?

SWOT-analyysi

SWOT on analysointimenetelmä, jonka avulla yritys voi tarkastella omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä toimintaympäristön mahdollisuuksia ja uhkia.

TOWS-analyysi

TOWS analyysi on hyödyllinen työkalu strategioiden ja toimintasuunnitelmien laatimisessa. Työkalun ideana on linkittää SWOT analyysin tulokset käytännön toimenpiteiden suunnitteluun.

Inbound- ja outbound-markkinointi

Inbound-markkinoinnissa asiakkaita houkutellaan kävijöitä verkkosivustolle tai sosiaalisen median kanaviin tuottamalla kävijöitä kiinnostavaa sisältöä. Outbound-markkinoinnissa yritys pyrkii tavoittamaan kohderyhmän perinteisen markkinointiviestinnän keinoin.

Brändimielikuvat

Brändimielikuvat ovat ihmisten mielessä olevia mielleyhtymiä, tunteita, asenteita ja uskomuksia, jotka liittyvät tiettyyn yritykseen, tuotteeseen tai palveluun. Brändin rakentaminen on yrityksen pyrkimystä vaikuttaa ihmisten mielissä syntyviin mielikuviin ja ohjata niitä haluttuun suuntaan.

Brändin ydinviesti

Brändin ydinviesti kiteyttää brändin perusolemuksen, arvon ja lupauksen asiakkaille. Ydinviestin tulisi ohjata brändin viestintää ja markkinointia, jotta toiminta on johdonmukaista ja ohjaa mielikuvia haluttuun suuntaan.

Brändin äänensävy (Tone-of-voice)

Brändin äänensävy syntyy yrityksen arkisesta kielenkäytöstä esim. nettisivuilla, asiakirjoissa, meileissä sekä somesisällöissä.

Markkinoinnin toimenpiteiden analysointi

Viestinnän kehittämiseen tarvitaan markkinoinnin arviointia eri näkökulmista. Arvioinnin tavoitteena on oppia omista tuloksista sekä tunnistaa inspiroivia esimerkkejä muiden toiminnasta.

MARKKINAT

Mitä markkinoilla tapahtuu?

Markkinoiden seuranta on aktiivista ymmärryksen luomista yrityksen markkinoista ja niiden muutoksista. Asiakkaiden, kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden liiketoiminnan, tavoitteiden ja toimintaympäristön tuntemus avaa yritykselle mahdollisuuden tunnistaa ja tarttua nopeasti markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin.

Markkinalähtöinen suunnittelu

British Design Councilin luoma tuplatimanttimalli (“Double Diamond”), on suunnitteluprosessimalli, joka korostaa monivaiheista ja iteratiivista lähestymistapaa. Tuplatimanttimalli sopii erinomaisesti asiakaslähtöiseen kehittämiseen, sillä mallissa kehittäminen lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden, toiveiden ja kokemusten ymmärtämisestä.

Lähtökohtana asiakkaan ongelma

Markkinalähtöinen tuote- ja palvelumahdollisuuksien tunnistamisen lähtökohtana toimii asiakkaan toiminnan tarkastelu asiakkaan näkökulmasta.

Asiat selviävät kysymällä

Parhaiten omasta kokemuksestaan pystyy kertomaan asiakas itse. Asiakkaiden haastattelu onkin paras tapa kuulla ensikäden tietoa asiakkaiden kokemuksista, tarpeista sekä tulevaisuuden toiveista ja odotuksista.

Havainnointi auttaa näkemään sanomatonta

Havainnointi sopii erityisesti olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden käyttöprosessin ymmärtämiseen. Havainnointia voidaan käyttää myös uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Asiakaspersoonat

Asiakaspersoona tiivistää asiakkaiden olennaiset piirteet yhteen ja auttaa yritystä näkemään, miltä tuote, palvelu tai viestintä näyttää kyseisten asiakkaiden näkökulmasta.

Asiakaspolku

Asiakaspolku on prosessimainen kuvaus asiakkaan matkasta. Asiakaspolun rakentaminen auttaa näkemään palvelun asiakkaan silmin ja kuvaa asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavat vaiheet ja niiden tapahtumat asiakkaan näkökulmasta.

Toimialan muutokset ideoinnin pohjana

Ideat eivät synny tyhjästä. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsittäessä voikin olla hyvä lähteä liikkeelle omasta toimialasta ja sen muutoksista.

Tuotteen elinkaari asiakkaan näkökulmasta

Tuotteen hankinnan ja käytön vaiheet voidaan asiakkaan näkökulmasta jakaa neljään vaiheeseen: tarpeen määrittely, osto, omistus ja käyttö sekä käytöstä luopuminen. Vaiheiden tarkastelu tuottaa yritykselle ideoita siitä, miten se voi tukea asiakkaan toimintaa kussakin vaiheessa.

Tuote- tai palvelukonseptin määrittäminen

Idean kuvaaminen selkeyttää ajatusta ja tiivistää sen tärkeimmät näkökulmat. Kun idea on kuvattu, voidaan puhua konseptista.

Tuote- tai palvelukonseptin testaaminen

Tuote- tai palvelukonseptin testaaminen on hyvä ottaa käytännöksi heti kehittämisen alkuvaiheesta lähtien eli ennen kuin konseptin toteutukseen on ehditty kuluttaa paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Kustannusten säästämisen lisäksi konseptin testaaminen auttaa vähentämään riskejä, jotka voivat syntyä virheellisille olettamuksille rakentuvasta konseptista tai huonosti suunnitellusta ratkaisusta.

Kilpailevat ratkaisut

Kilpailija-analyysi auttaa yritystä arvioimaan ja ennakoimaan kilpailijoidensa toimintaa. Lisäksi kilpailija-analyysi auttaa yritystä tunnistamaan omat menestystekijät ja kehittämiskohteet.

Hakusana analyysi

Kilpailijoiden käyttämien hakusanojen analysointi auttaa ymmärtämään, mitkä tuotteet, palvelut tai aiheet ovat heille tärkeitä. Lisäksi hakusana-analyysin avulla voi tunnistaa mahdollisuuksia.

Some on sosiaalinen media

Some on ennen kaikkea sosiaalinen pelikenttä, jonka arvo muodostuu ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäjien aktiivisesta roolista sisällön tuottajina. Jotta somen vuorovaikutteisuus saadaan hyödynnettyä, sosiaalisen median käyttäjät tulisikin nähdä aktiivisina toimijoina, jotka osallistuvat merkityksellisen sisällön tuottamiseen.

Sosiaalisen median kanavat

Jokaisella kanavalla on omat vahvuutensa ja käyttötapansa, joten on suositeltavaa tutkia tarkemmin kunkin kanavan ominaisuuksia, käyttäjätilastoja ja mahdollisuuksia ennen päätöksentekoa.

Miten yrityksen some-seuraajat voivat osallistua?

Sosiaalisen median alustat tarjoavat seuraajille suoran kontaktin yritykseen olipa sitten kyse yrityksen some-postauksen kommentoinnista, palautteen antamisesta tai asiakastukeen liittyvästä kysymyksestä.

Messuista on moneksi

Messut ovat tehokas tapa kohdata nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita kasvotusten. Messuosallistumsien askelmerkit: Ideahaku, tavoite, sanoma, osasto

Viestinnän analysointi kehittämisen tukena

Viestinnän analysointi tuottaa tilannekuvan omasta ja/tai kilpailijoiden viestinnästä.

Asiakkaan vuosikello

Asiakkaan vuosikello tuo asiakaslähtöistä suunnitelmallisuutta markkinointiin. Vuosikello on vuoden visualisoinnin lisäksi työväline sisältömarkkinoinnin kehittämiseen.

LinkedIn viestinnän työkaluna

LinkedIn on kansainvälinen sosiaalinen media, jonka missionsa on yhdistää maailman ammattilaiset, jotta he voivat olla entistä tuottavampia sekä menestyvämpiä.

LinkedIn ja messut

LinkedIn on erinomainen työkalu messujen ennen, aikana ja jälkeen tapahtuvassa markkinoinnissa, verkostoitumisessa ja sitouttamisessa.

TRENDIT

Mitä toimintaympäristössä tapahtuu?
Trendit ja erilaiset muutosvoimat voivat saada toimintaympäristön muuttumaan hyvinkin nopeasti. Näiden muutosten ennakointi auttaa yrityksiä varautumaan mahdollisiin muutoksiin ja antaa näin aikaa reagoida niihin päätöksenteolla ja toiminnan kehittämisellä.

Ennakointi

Ennakointi auttaa yrityksiä pysymään ajan tasalla markkinatrendeistä ja asiakkaiden tarpeista, mikä on ensiarvoisen tärkeää kilpailukyvyn kannalta.

Toimintaympäristön muutos

Yrityksen toimintaympäristössä muutokset tapahtuvat aiempaa nopeammin ja arvaamattomammin. Miten jatkuvaan muutokseen voi varautua?

Digitalisaatio

Digitalisaatio tarkoittaa toiminnan muuttamista tai uuden mahdollistamista tiedon ja tietotekniikan hyödyntämisen kautta.

Hakusanojen trendit

Hakusanat paljastavat ihmisten ongelmia ja haasteita tiettynä ajankohtana. Hakusanoja tutkimalla selvitetääm muutoksia tietyllä alueella tai globaalisti. Esim. sesonkien tunnistamin on hyödyllistä erilaisia tuotteita/palveluita myydessä.

Tekoäly, kielimallit ja ChatGPT

Tekoäly on teknologia, jonka avulla koneet kykenevät suorittamaan tehtäviä, jotka normaalisti vaatisivat ihmisen kognitiivisia kykyjä.

Kiertotalous

Yritykset joutuvat huomioimaan ekologiset tekijät kehittämistoimissaan. Ilman kestävän kehityksen huomioimista, on vaikea enää perustella oman innovaatiohankkeen merkitystä.