Brändimielikuvat

 

Brändimielikuvat ovat ihmisten mielessä olevia mielleyhtymiä, tunteita, asenteita ja uskomuksia, jotka liittyvät tiettyyn yritykseen, tuotteeseen tai palveluun. Nämä mielikuvat ovat ihmisten subjektiivisia käsityksiä ja näkemyksiä brändistä. Brändimielikuvat voivat muodostua seuraavista tekijöistä:

 

  1. Mainonta ja viestintä: Yrityksen markkinointi- ja mainosviestit ovat keskeisessä roolissa brändimielikuvien luomisessa.
  2. Tuotteet ja palvelut: Käyttäjien kokemukset tuotteista ja palveluista vaikuttavat brändistä syntyviin mielikuviin.
  3. Asiakaskokemukset: Jokainen asiakkaan kohtaama vuorovaikutustilanne vaikuttaa brändimielikuvaan.
  4. Sidosryhmien vaikutus: Muiden ihmisten, kuten ystävien, perheenjäsenten tai kollegoiden kertomukset, kokemukset ja suositukset voivat osaltaan vaikuttaa siihen, miten brändi nähdään.
  5. Brändin visuaalinen ilme: Brändin logo, värit, fontit ja visuaalinen ilme voivat muodostaa vahvan ensivaikutelman ja tukea haluttujen mielikuvien luomista.
  6. Yrityksen maine ja arvot: Brändimielikuvat voivat perustua yrityksen maineeseen, eettisiin arvoihin ja vastuullisuuteen. Positiivinen maine voi tukea positiivisia mielikuvia.
  7. Mediasisältö ja julkisuus: Mediassa julkaistut uutiset, artikkelit ja maininnat voivat vaikuttaa brändimielikuvaan, myös negatiivisesti. Erityisesti kriittiset julkaisut tai maineeseen liittyvät skandaalit voivat aiheuttaa negatiivisia mielikuvia brändistä.

Brändin rakentaminen on yrityksen pyrkimystä vaikuttaa ihmisten mielissä syntyviin mielikuviin ja ohjata niitä haluttuun suuntaan. Vaikka yrityksen viestinnällä tavoitellaan haluttuja mielikuvia, eivät nämä siirry ihmisten mieliin suoraviivaisesti sellaisenaan. Asiakkaat tulkitsevat kohtaamansa viestit omien kokemustensa, näkemyksiensä ja arvojensa kautta. Henkilökohtainen tulkinta lopulta määrittää, millaisia mielikuvia brändi herättää asiakkaan mielessä. Näin ollen viestintä on merkitysten välittämisen lisäksi myös yhteistä merkitysten luomista. Karjalainen (2004) selittää brändin syntyvän juuri näiden lähetettyjen ja tulkittujen merkitysten yhteisvaikutuksesta.

Brändimielikuvat voivat muuttua ajan myötä, ja siksi yrityksen on tärkeä seurata brändinsä kehitystä ja tehdä tarvittavia muutoksia brändistrategiaan ja viestintään sen mukaan.

 

Lähteet:

Karjalainen, Toni-Matti (2004) Semantic Transformation in Design. Communicating strategic brand identity through product design references. Publication series of the University of Art and Design Helsinki, A48. University of Art and Design Helsinki: Helsinki.