Kasvuhakkerointi

 

Kasvuhakkerointi, tai englanniksi “growth hacking”, on markkinointimenetelmä, joka keskittyy pääasiassa nopeaan ja tehokkaaseen liiketoiminnan kasvuun. Kasvuhakkeroinnin tavoitteena on löytää ja hyödyntää erilaisia strategioita, joilla voidaan houkutella ja sitouttaa suuri määrä käyttäjiä tai asiakkaita mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman vähin kustannuksin (Ellis, 2010).

 

Kasvuhakkeroinnin juuret ovat teknologiayrityksissä ja start-upeissa, joilla ei usein ole perinteiseen markkinointiin verrattavia budjetteja, mutta joilla on tarve nopeaan kasvuun. Tämä johti uudenlaiseen ajatteluun ja lähestymistapaan markkinointiin, jossa keskitytään erityisesti digitaalisten kanavien hyödyntämiseen, kokeiluun, datan keräämiseen ja analysointiin sekä innovatiivisiin ja usein myös ei-perinteisiin markkinointistrategioihin. Termin growth hacking keksi Sean Ellis vuonna 2010 blogissaan (Jantsch, 2019) ja jatkoi vuonne 2014 kasvumoottoreista kirjassaan ”Startup Growth Engines”.

 

Kasvuhakkerointi voi sisältää erilaisia taktiikoita ja strategioita, kuten hakukoneoptimointi (SEO), sähköpostimarkkinointi, sosiaalisen median markkinointi, sisältömarkkinointi, verkkosivujen optimointi, käyttäjien hankinta, asiakaspoistuman vähentäminen sekä asiakkaan elinkaaren hallinta. Monia teemoja, joita myös tässä työkalussa esitellään.

Figure 1 Eräs tulkinta kasvuhakkerointiprosessista LÄHDE: https://www.mariluukkainen.com/growth-hacking/

Kuvassa 1 esitetään yksi monista kasvuhakkerointiprosessin tulkinnoista. Prosessiakin tärkeämpää on pyrkimys jatkuvaan ja toistuvaan toimintaan, jossa toistuvat analyysi, hypoteesin asettaminen ja testaaminen. Prosessia voidaankin osittain verrata tieteelliseen prosessiin ja uuden tiedon tuottamiseen.

 

Kasvuhakkerointi on vahvasti dataan perustuvaa: kaikki toimenpiteet testataan, niiden tuloksia seurataan ja niistä opitaan. Tämän ansiosta toimintaa voidaan jatkuvasti optimoida ja mukauttaa parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi (Richler, 2014). Kasvuhakkerointiin liittyy myös olennaisesti ajatus, että tuote tai palvelu itsessään on paras markkinointikanava. Tämä tarkoittaa, että tuotteet ja palvelut suunnitellaan siten, että ne houkuttelevat ja sitouttavat käyttäjiä luonnostaan, jolloin perinteisen markkinointibudjetin tarve vähenee (Holiday, 2013).

 

Vaikka kasvuhakkerointi alkoi teknologiayritysten parissa, sen periaatteita voidaan soveltaa mihin tahansa yritykseen tai toimialaan, jolla on tarve nopeaan ja tehokkaaseen kasvuun.

 

 

Käytäntöä testauksesta

 

Kasvuhakkeroinnin prosessia pohdittaessa on hyvä miettiä kohdeyleisöäsi, keskeisiä tavoitteita, mittareita, testauksen käytännön toteutusta, miten voit iteroida testausta ja skaalata onnistuneita testejä (ChatGPT, 2023). Kohdeyleisön tarkka määritteleminen auttaa ymmärtämään kyseiseen ryhmään kuuluvien henkilöiden haasteita, joihin voit tarttua ja mistä voit viestiä heidän kanssaan. Tavoitteiden tulisi olla mitattavia, joka tarkoittaa käytännössä numeerisessa muodossa hahmotettavia. Suorituskykymittarit (KPI) tai tulosmittarit (KRI) tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia mitata toimintaa esimerkiksi lähetettyjen markkinointiviestien määrässä tai toteutuneissa kaupoissa.

Testejä voi luoda monella tavalla ja testaamalla pieniä kokonaisuuksia kerralla on mahdollista oppia testaamaan entistä paremmin. Sopivia ensimmäisiä testejä ovat esimerkiksi erilaisten markkinointiviestien versioiden vertailu keskenään erilaisten mittareiden kautta.

 

Onko viesti A tuottanut enemmän sivukävijöitä kuin viesti B?

 

Entä kumpi viesti tuotti enemmän myyntiä verkkokaupassa?

 

Kun vastaukset on saatu, on mahdollista iteroida testejä pidemmälle ja pohtia uudenlaisia lähestymistapoja valittujen mittareiden kautta. Löydettyämme testauksen kautta menestyksen reseptin voimme skaalata testiä esimerkiksi lähettämällä tuloksekasta viestiä A kaikille vastaanottajille tai aloittaa uuden testin samalla viestillä toisessa markkinointikanavassa kuten Facebookissa.

Lähteet:

 

Ellis, Sean. (26.7.2010). Find a Growth Hacker for your Startup. Startup Marketing. https://www.startup-marketing.com/where-are-all-the-growth-hackers/

 

Holiday, Ryan. (8.7.2013). The Secret That Defines Marketing Now. Fast Company. https://www.fastcompany.com/3013859/the-secret-that-defines-marketing-now

 

Jantsch, Ellen. (27.9.2019). What The Hack Is Growth Hacking? Tuff Growth.  https://tuffgrowth.com/growth-hacking/

 

OpenAI. (2023). ChatGPT (August 16 version) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

 

Richler, Neil. (7.5.2014). Sean Ellis on Growth. Medium. https://shorturl.at/agsCU