SISÄLTÖ

Toimintaympäristö muuttuu vauhdilla

 

Yritysten toimintaympäristössä muutokset tapahtuvat aiempaa nopeammin ja arvaamattomammin. Monet muutokset ovat suorastaan mullistavia eikä muutosvauhdin hidastumista ole luvassa. Yritykset ovat muutoksen kourissa jatkuvasti, sillä uudetkaan toimintatavat eivät välttämättä takaa menestystä kovin pitkään.

VUCA-malli

 

Monet yritykset toimivatkin pelikentällä, jota kuvataan termillä VUCA. Mitä tällä oikein tarkoitetaan?

 

VUCA tulee englanninkielisistä sanoista Volatility (epävakaus), Uncertainty (epävarmuus), Complexity (monimutkaisuus) ja Ambiguity (epäselvyys). Nämä neljä elementtiä kuvaavat haasteita, joita yritykset kohtaavat nopeasti muuttuvassa, ennakoimattomassa, monimutkaisessa ja epäselvässä toimintaympäristössä.

VUCA-mallin elementit

 

Epävakaus (Volatility): Epävakaus viittaa nopeisiin ja ennakoimattomiin muutoksiin. Yritykset toimivat markkinoilla, joiden muutokset ovat usein suuria, nopeita ja odottamattomia. Toimintaympäristöä leimaa epävakaus. (Garrow & Varney, 2015)

 

Esimerkki: Maailmanmarkkinoiden kysynnän nopeat muutokset.

Epävarmuus (Uncertainty): Epävarmuus viittaa ennustettavuuden puutteeseen, yllätyksiin, sekä epävarmaan tietoon toimintaympäristössä tapahtuvista asioista. (Arter, 2021) Tiedon puute on omiaan ruokkimaan epävarmuutta. Toimintaympäristössä tapahtuu liikaa ja liian nopeasti, jotta asioista ehdittäisiin saada luotettavaa tietoa. (Garrow & Varney, 2015) Yritykset joutuvatkin reagoimaan puutteellisen ja epävarman tiedon pohjalta.

 

Esimerkki: Raaka-aineiden hintojen vaihtelu.

Monimutkaisuus (complexity): Monimutkaisuus kasvaa, kun muutosvoimat kytkeytyvät toisiinsa ja syy-seuraussuhteet ovat epäselviä. (Arter, 2021) Näissä monimutkaisissa ja monikerroksisissa muutosvyyhdeissä toimenpiteillä voi olla yllättäviä ja ennakoimattomia seurauksia. (Garrow & Varney, 2015)

 

Esimerkki: Toimitusketjun monimutkaisuus ja riippuvuudet.

Monitulkintaisuus (ambiguity): Monitulkintainen ja ristiriitainen tieto vaikeuttaa tulkintaa ja päätöksentekoa. Muutosten johdosta aiemmin hyviksi todetut toimintatavat eivät ehkä olekaan enää relevantteja. Kun ennakkotapauksia ei ole käytettävissä, on yhä vaikeampaa päästä selkeyteen ja yksimielisyyteen tapahtumien merkityksestä ja vaikutuksista. (Garrow & Varney, 2015) Monitulkintaisuus lisääntyy Tannerin (2021) mukaan tulkinnanvaraisuuden myötä. Tulkinnanvaraisuus kasvaa, kun tulkinta tapahtuu sen hetkisen tiedon ja kokemusten sekä omien uskomusten ja näkökulmien perusteella.

 

Esimerkki: Uusien teknologioiden ja digitalisaation vaikutus toimialaan.

Lähteet

 

Arter. (2021, August 18). VUCA-malli auttaa selkeyttämään toimintaa ja johtamista jatkuvassa muutoksessa. Blogi. https://www.arter.fi/vuca-malli-auttaa-selkeyttamaan-toimintaa-ja-johtamista-jatkuvassa-muutoksessa/

 

Garrow, V., & Varney, S. (2015). Organisation design in a VUCA world A paper from HR in a disordered world: IES Perspectives on HR 2015.

 

Tanner, R. (2021, June 6). Miten johtaa VUCA-maailmassa? https://bonfire.fi/miten-johtaa-vuca-maailmassa/

 

Tehtäväpohja

 

Seuraavassa on esitetty kysymyksiä, joiden kautta VUCA-mallia voidaan soveltaa yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Täytä vastaukset alla olevaan pdf-pohjaan!