Tuote- tai palvelukonseptin testaaminen

Tuote- tai palvelukonseptin testaaminen on hyvä ottaa käytännöksi heti kehittämisen alkuvaiheesta lähtien eli ennen kuin konseptin toteutukseen on ehditty kuluttaa paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Kustannusten säästämisen lisäksi konseptin testaaminen auttaa vähentämään riskejä, jotka voivat syntyä virheellisille olettamuksille rakentuvasta konseptista tai huonosti suunnitellusta ratkaisusta.

 

Konseptia testaus on joustava tapa saada ideaan palautetta asiakkailta, asiantuntijoilta tai yhteistyökumppaneilta. Konseptin testaaminen auttaa arvioimaan konseptin toteuttamiskelpoisuutta, sen vastaavuutta kohderyhmän tarpeisiin ja odotuksiin sekä sitä, kuinka hyvin uusi ratkaisu tukee yrityksen tavoitteita. Testauksessa saatu palaute antaa mahdollisuuden tehdä tarvittavia muutoksia ennen kuin tuote tai palvelu tuodaan markkinoille.

 

Testauksen laajuus voi vaihdella testauksen tarkoituksesta ja konseptin valmiusasteesta riippuen. Testauksella voidaan hakea varmistusta esim. asiakaskunnan kiinnostukseen kehitettävää ratkaisua ja sen tuottamia hyötyjä kohtaan. Testaus voi toimia myös keskustelun avaajana yrityksen ja potentiaalisten asiakkaiden kesken.

Kuviossa on esitetty kysymyksiä, joita konseptitestauksessa voidaan arvioida.

 

Testaukseen voidaan valita esimerkiksi vain muutama kehittämisprosessin kulloisen vaiheen kannalta keskeinen teema tai testata konseptia kokonaisuutena.

 

Käyttäjät: Keitä käyttäjät ja asiakkaat ovat ja millaisia tarpeita heillä on?

 

Tehtävät: Minkä työn käyttäjä haluaa saada tehdyksi?

 

Käyttöympäristö: Millaisia vaatimuksia olosuhteet ja ympäristö asettavat ratkaisulle?

 

Teknologiat: Mitä valmistustapoja tai teknologioita konseptin toteuttaminen edellyttää?

 

Kumppanit: Ketä kumppaneita ratkaisun tuottamiseen tarvitaan ja millaisia tarpeita heillä on?

 

Liitynnät: Mitkä nykyiset tuotteet ja palvelut tukevat / ovat välttämättömiä ratkaisun toimivuuden kannalta?

 

Toimiala: Mitä muutoksia, trendejä ja innovaatioita on nähtävissä toimialalla ja kilpailijoiden keskuudessa?